163 ОУ " Черноризец Храбър "

Обществени услуги

Информация по предоставянето на услуги;

Във връзка с Решение № 704 на Министерски съвет от 5 октомври 2018, Правителството  одобри пакет от мерки за трансформация на модела на административното обслужване.
В изпълнение на РМС №704, и съгласно чл. 28 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 16 от Наредбата за административното обслужване (НАО), за услугите, извършвани от организациите, предоставящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование ще качим на сайта

Образци на заявления по предоставянето на услуги;

 

Горе