163 ОУ " Черноризец Храбър "

Кандидатстване след 7 клас

  

Заповед № РД 09-1159/13.09.2010 за определяне на графика на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2011/2012 година

  

НАРЕДБА № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища

 

Държавен план-прием за учебната 2010/2011 година  за държавните профилирани гимназии и за профилираните паралелки в държавните средни общообразователни училища и гимназии, утвърден със Заповед № РД 09-362/30.03.2010 г. на министъра на образованието, младежта и науката

  

ЗАПОВЕД № РД 09-361/30.03.2010 г. за държавен план–прием за учебната 2010/2011 година в спортните училища

Утвърден план-прием в държавните и общински общообразователни и професионални училища за учебната 2010/2011 г., утвърден със Заповед № РД 09-363/30.03.2010 г. на министъра на образованието, младежта и науката, съгласувано с министъра на труда и социалната политика и с министъра на регионалното развитие и благоустройството

  

                                                                                   

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ  2011-2012 ГОДИНА
:: за професионални гимназии, училища и паралелки
:: общински СОУ и профилирани гимназии след завършен VII клас
:: СОУ и профилирани гимназии след завършено основно образование
:: общински СОУ и гимназии след завършен VII клас и основно образование, вечерна форма на обучение
:: държавни училища след завършен 7 клас
:: за спортните училища
:: за училищата по изкуствата и културата

 

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

  

Съобщения и информация 

 

27.06.2011г.

СПРАВКА ЗА МИНИМАЛНИЯ И МАКСИМАЛЕН БАЛ ПО ПАРАЛЕЛКИ

 

======================================================================================================================================= 

 

Записването на учениците от VII клас, които са приети на първи етап на класиране, ще се извърши от 27.06.2011 г. до 29.06.2011 г. с оригиналите на документите им в училището, в което са приети.

Учениците, които са приети на първи етап на класиране, но желаят да участват във втория етап, следва от 27.06.2011 г. до 29.06.2011 г. да подадат заявление за участие във втори етап на класиране до директора на училището, в което са класирани. Не се извършва пренареждане на желанията. След приключване на втори етап на класиране учениците могат да се класират отново на заеманото от първи етап място или на по-предно желание.

Учениците, които не са класирани на първи етап, не подават заявления за участие във втория етап. Те се включват в класирането автоматично.

 

==================================================================================================================================

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПЪРВИ (ТРЕТИ) ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ СЛЕД ПОЛОЖЕНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИЕМАНЕ В ДЪРЖАВНИТЕ И В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС
/стандартен формуляр/

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПЪРВИ (ТРЕТИ) ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ СЛЕД ПОЛОЖЕНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИЕМАНЕ В ДЪРЖАВНИТЕ И В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС
/разширен формуляр/

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, МОЛЯ ПРИ ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИЗПИСВАЙТЕ УЧИЛИЩЕТО И ПАРАЛЕЛКАТА, ЗА КОЯТО КАНДИДАТСТВА ВАШЕТО ДЕТЕ.

Списък на паралелките  за учебната 2011/2012 г. (за попълване в заявлението за участие в първи/ трети етап на класиране след положени изпити за приемане в държавните и в общинските училища след завършен VII клас)

 

======================================================================================================================================= 

10.06.2011г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Уведомяваме Ви, че съгласно т. 11.3.2. от Приложение 1 към Заповед № РД 09-463/ 30.03.2011 г. на Министъра на образованието, младежта и науката за организиране на дейностите по приемане на ученици в държавни и в общински училища за учебната 2011/ 2012 г.: „в срок до 5 (пет) работни дни след обявяване на резултата от всеки приемен изпит учениците в присъствието на родител (настойник) имат право да се запознаят с проверената си изпитна работа по ред, определен от председателя на областната комисия по приемането на учениците с конкурс чрез полагане на приемни изпити; не се разрешава изнасяне, копиране или преписване на изпитните работи”.

Писмените работи можете да разгледате на 13, 14 и 15 юни 2011 г. от 9,00 ч. до 17,00 ч.:

 • по български език и литература – в 134. СОУ „Димчо Дебелянов”, ул. „Пиротска” № 74;
 • по математика – в 18. СОУ „Уилям Гладстон”, ул. „Пиротска” № 68.

 

 ==========================================================================================================================================

10.06.2011г.

СТАТИСТИКА НА УСПЕВАЕМОСТТА В СОФИЯ-ГРАД – БЕЛ

СТАТИСТИКА НА УСПЕВАЕМОСТТА В СОФИЯ-ГРАД – МАТЕМАТИКА

СТАТИСТИКА НА УСПЕВАЕМОСТТА В СОФИЯ-ГРАД – БЕЛ, МАТЕМАТИКА

 ==========================================================================================================================================

03.06.2011г.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПЪРВИ (ТРЕТИ) ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ СЛЕД ПОЛОЖЕНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИЕМАНЕ В ДЪРЖАВНИТЕ И В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС

 ==========================================================================================================================================

Резултати НВО 7 кл. 2011 г. на учениците от 163 ОУ

Резултати НВО 7 кл. 2011 г. на учениците от 163 ОУ

  

==========================================================================================================================================

    ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ – 7. клас
МАТЕМАТИКА

30.05.2011

 

  ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ – 7. клас
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
27.05.2011
 

========================================================================================================================================== 

 26.05.2011г.

График за провеждане на изпитите след 7. клас по БЕЛ и математика на 27 и на 30 май 2011 г.

  =========================================================================================================================================

26.05.2011г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ПРОВЕЖДАЩИ ОБУЧЕНИЕ В VІІ КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам инструктажи за квесторите и учениците за провеждане на изпити по български език и литература и по математика за VІІ клас.

Инструктаж за квесторите по български език и литература
Инструктаж за квесторите по математика
Инструктаж за учениците

Колеги, напомням Ви, че организацията и провеждането на изпитите по български език и литература, математика и проверката на способностите е

заложена в Приложение 1 и 2 на Заповед № РД09-463/30.03.2011 г. на Министъра на образованието, младежта и науката, публикувана в сайта на РИО

 на 11.04.2011 г.

  

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

    

==========================================================================================================================================                                       

                                                                    

СПИСЪК НА УЧИЛИЩАТА-ГНЕЗДА В СОФИЯ-ГРАД, за кандидати след завършен VII клас

 №       Име   Адрес Гнездо номер
  1.
5 ОУ  „Иван Вазов“ ул. „Симеон Радев“ №31 05
  2.
140 СОУ „Д-р Иван Богоров” ж.к. Обеля 2 40
  3.
136 ОУ „Любен Каравелов“ ул.“Димитър Петков” № 116 13
  4.
119 СОУ „Академик Михаил Арнаудов“     кв. Изток, ул. Латинка №11 11
  5.
3 СОУ „Марин Дринов” ул. „Хайдут Сидер” №12 03
  6.
108 СОУ „Никола Беловеждов” ж-к Дружба I част  08
  7.
17 СОУ „Дамян Груев“ ул. „Суходолска” №2 17
  8.
19 СОУ „Елин Пелин“ ул ,,Яков Крайков” №16 19
  9.
122 ОУ „Николай Лилиев” ул. „Презвитер Козма” №2 22
  10.
33 ОУ „Санкт-Петербург“ ж.к. Люлин – III микрорайон 33
  11.
97 СОУ   „Братя Миладинови“ ж.к. Люлин – V  микрорайон 97
  12.
56 СОУ „Константин Иречек” ул. „Велико Търново” VІІІ м.р. 56
  13.
39 СОУ „Петър Динеков“ ж.к. Младост 2, зад бл.205 39
  14.
81 СОУ   „Виктор Юго“ ж.к. Младост 3, ул.“Бъднина“ 81
  15.
118 СОУ „Академик Людмил Стоянов” ж.к. Младост 1, сп.Окр.болница 18
  16.
54 СОУ „Св.Иван Рилски“ ул. „Йордан Хаджиконстантинов” № 38 54
  17.
101 СОУ „Бачо Киро” ул.”Илинденско въстание” №36 10
  18.
1 СОУ „Пенчо Славейков” ул. „Стара планина” №11 01
  19.
129  ОУ  „Антим -І“ ул. „Султан тепе” №1 29
  20.
88 СОУ „Димитър Попниколов“ ж.к. Овча купел 1, ул. „Димитър Попниколов” 88
  21.
42 ОУ “ Хаджи Димитър“ ул. „Генерал Липранди“ № 5  42
  22.
14 СОУ „Проф. д-р Асен Златаров“ ж.к.“Банишора“, ул.“Ген. Чернаев“ №8 14
  23.
148 ОУ „Любомир Милетич” ул. „Слатинска“ № 35 04
  24.
12 СОУ „ Цар Иван Асен ІІ” ул.“Иван Асен ІІ” № 72 12
  25.
55 СОУ  „Петко Каравелов“ кв. „Дървеница“, ул. „Дъбница“ №3 55
  26.
104 ОУ „Захари Стоянов“ ул. „Костенски водопад” № 60 41

 

=========================================================================================================================================

13.05.2011г.

Изх.№ 9137-230/13.05.2011

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ПРОВЕЖДАЩИ ОБУЧЕНИЕ В VІІ КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на заповед № РД09-1159/13.09.2011 г. на Министъра на образованието, младежта и науката за графика на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VІІ клас Ви напомням, че от 17.05 до 20.05.2011 г. се приемат заявления за полагане на изпити за проверка на способностите от учениците от Вашето училище.
Заявленията се приемат с входящ номер в училището, в което се обучава ученикът в VІІ клас и се предават от представител на училището от 17.05 до 20.05.2011 г. до 17.30 часа в стая 510 на РИО – София-град.
Към всяко заявление трябва да бъде прикачен и документ за предварително платена такса по следната сметка на РИО- София-град:

BG57UBBS80023106075808
BIC КОДЪТ на банката е UBBS BGSF
ОББ АД, клон „Княгиня Мария Луиза”.

Таксата се внася за всеки отделен изпит – проверка на способностите преди подаване на заявлението за допускане до конкурс.

При попълване на вносната бележка се записва ЕГН и името на ученика

 
ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

 

==========================================================================================================================================

13.05.2011г.

УВАЖАЕМИ  РОДИТЕЛИ,
Напомняме Ви, че заяления от седмокласниците за изпитите от НВО по математика и БЕЛ не се изискват. Такси за тези изпити не се събират.

Заявленията за участие в класирането се подават в училищата гнезда от 15 до 21.06.2011 г., не по-рано. Заявленията ще могат да бъдат изтеглени от сайта на РИО след 01.06.2011 г.

ВАНЯ КАСТРЕВА-
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

 

==========================================================================================================================================

12.05.2011г.

Изх. № 9137-223/12.05.2011 г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Заявление за полагане на изпита за проверка на способностите по хореография след завършено основно образование се подава в 140 СОУ „Иван Богоров” в срок от 17.05. до 20.05.2011 г.
За изпита не се заплаща такса.

ВАНЯ КАСТРЕВА-
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД

 

==========================================================================================================================================

28.04.2011г.
Комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа  СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ 03.05 ДО 20.05.2011г.
 
РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:

 1. Кандидатът с родител представя на лекаря следните медицински документи в оригинал и копие: протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия.
 2. Лекарят преглежда документацията и нанася на лекарското експертно решение / протокол от специализираната комисия/ номера на заболяването, съгласно Списъка и се подписва.
 3. С нанесен номер на заболяването, кандидатът получава два броя заявления от стая 506 и попълва желанията си.
 4. Така оформените медицински документи, заедно със заявлението и служебната бележка от училището, удостоверяваща класа и срочните оценки за първия учебен срок се представят на техническата комисия за вписване във входящия дневник – оригинал и едно копие.
 5. На 20.05.2011г. /крайният срок за приемане на документи/, комисията ще работи до явяване на последния кандидат, независимо от предварителното определено време за работа.
 6. След 20.05.2011г. документи не се приемат.
 7. Работно време на комисията: от 9:00 – 13:00 часа и от 13:30 – 17:30 часа
 
========================================================================================================================================
26.04.2011г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Заявление за полагане на изпита за проверка на способностите по спорт се подава в училището, за което кандидатства ученикът, в срок от 17.05 – 20.05. 2011 г.

Заявление за полагане на изпита за проверка на способностите по хореография, музика и изобразително изкуство се подава в училището, в което ученикът се обучава в VII клас, в срок от 17.05 – 20.05. 2011 г.
Tаксата за изпит за проверка на способностите /изобразително изкуство, музика, спорт, хореография/ – прием след завършен VІІ клас, е 6 /шест / лева.

Таксата се плаща по сметка на РИО, София-град:
BG57UBBS80023106075808
BIC КОДЪТ на банката е UBBS BGSF
ОББ АД, клон „Княгиня Мария Луиза”.

Таксата се внася
за всеки отделен изпит – проверка на способностите преди подаване на заявлението за допускане до конкурс.


Таксата може да се внесе в удобния за Вас банков клон.

Учениците без един родител не заплащат такси.

При попълване на вносната бележка се записва ЕГН и името на ученика.
 
=========================================================================================================================================
14.04.2011г.
                 Уважаеми кандидат-гимназисти,
                 уважаеми родители,

РИО, София-град, Ви уведомява, че дейностите по приемането на ученици след завършен VІІ клас в държавни и общински училища за учебната 2011/2012 година (съгласно Наредба №11/28.03.2005 г.на МОН) започва.
За Ваше улеснение обръщаме вниманието Ви върху някои основни моменти от кампанията:

 1. Приемните изпити по български език и математика са на  27.05.2011 г. и на 30.05.2011 г. Те се  провеждат в училището, където се обучава детето в VII клас. Изпитите се състоят в два модула, първият е тест за Национално външно оценяване, а вторият е за кандидатстване. Възможно е да кандидатствате и само с резултатите от първия модул, но внимание, ще имате по-ниски резултати. Приемните изпити се полагат на територията на областта, в която ученикът завършва VІІ клас.
 2. Подаването на документи за полагане на  изпити за проверка на способностите/ изобразително изкуство, музика, хореография/ се извършва в училището, в което учи ученикът в срок от 17 до 20.05.2011г.

 Необходими документи:

 1. документ за предварително платена такса по сметка, изнесена в училището и на сайта на РИО, София-град
 2. заявление по образец (получава се от директора на училището). За правилното попълване на заявлението ще трябва да знаете ЕГН на кандидата. Молбата ни е ЕГН предварително да е сверено с акта за раждане, за да няма дублиране.
 3. В училището, Вие ще получите до 26.05.2011 г. служебни бележки, удостоверяващи мястото за полагане на приемните изпити за всеки кандидат.
 4. От информационните кътове в училището Вие ще можете да се запознаете с цялата информация относно датите, условията и изискванията при провеждането на изпитите.
 5. След обявяването на резултатите от приемните изпити (до 13.06.2011 г.) и получаване на удостоверението за завършен 7 клас, следва да подадете заявление (по образец) за участие в първи етап на класиране след положени изпити за приемане в държавни и общински училища след завършен VІІ клас (изтегля се от сайта на РИО) в срок от 15.06.2011 г. до 21.06.2011 г. Попълването на заявлението трябва да се извърши много внимателно, четливо и добре обмислено. Подредбата на училищата (по профили, професии и специалности) трябва да се осъществи от най-желаните низходящо към по-малко желаните. На сайта на РИО ще получите информация, кои са училищата- гнезда.Училището – гнездо, можете да изберете свободно, няма ограничения, нито райониране.
 6. Учениците, които не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап от класирането (от 27.06 до 29.06.2010 г.). Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап на по-предно желание. Ако няма възможности за по-предно класиране, кандидатът остава на мястото си от първия етап от класирането. Ако кандидатът е минал на по-предно свое желание, следва да се запише в приемащото училище. ( от 04.07.2011 г. до 06.07.2011 г.)
 7. За неуспелите да се класират и неудовлетворени от втория етап от класирането и незаписали се ученици съществува възможност за участие в трети етап от класирането (от 11.07.2011 г. до 12.07.2011 г.). За целта следва да се подаде ново заявление (изтеглено от сайта на РИО) в училището-гнездо, в което желанията могат да се подредят отново съобразно останалите свободни места и резултатите от изпитите на кандидата.
 8. След обявяване на резултатите от третия етап на класирането и останалите свободни места следва етап на попълване на незаетите места по приемащи училища в срок до 29.07.2011г. Необходимата информация се получава от директорите на приемащите училища.
 9. За справки, консултации и допълнителна информация можете да се обръщате към комисиите по приема във Вашето училище, в училищата-гнезда и към РИО, София-град. По етапи в създадените информационни кътове ще бъде съобщавана цялата необходима информация по дейности и дати.

=========================================================================================================================================

 Справка за минималния и максималния бал в София-град към 25. 06. 2010 г. I класиранеУЧЕБНО
-ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2011/2012 г.

 


 

ПРИМЕРНИ ТЕСТОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ И ЗА ПРИЕМНИ ИЗПИТИ СЛЕД VII КЛАС, 2009/2010 ГОДИНА

ПРИМЕРНИ ТЕСТОВЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ И ЗА ПРИЕМНИ ИЗПИТИ СЛЕД VII КЛАС, 2009/2010 ГОДИНА

НАГРАДЕНИТЕ ТЕСТОВЕ И ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ в конкурса за най-интересна тестова задача за 7. клас по български език и литература и по математика за 7. клас за учебната 2009/2010 г.

Още тренировъчни тестове по БЕЛ и по математика от националните състезания тест за ученици в 7. клас през учебната 2009-2010 година може да видите в раздел „Олимпиади и състезания“


 

ИЗПИТНИ МАТЕРИАЛИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И ПО МАТЕМАТИКА ЗА УЧЕНИЦИ в VII клас

  Български език и литература Математика
май 2010 г. Тест, текст за преразказ и ключ с верните отговори Тест и ключ с верните отговори
юни 2009 г. Вариант 3, преразказ, ключ с верните отговори Вариант 3, ключ с верните отговори и примерни решения
юни 2008 г. Вариант 3 и ключ с верните отговори Вариант 1, ключ с верните отговори, кратки решения и упътвания
юни 2007 г. Вариант 1, преразказ, ключ с верните отговори и точки, скала за оценяване Вариант 3, ключ с верните отговори точки, скала за оценяване, решения на задачите
 
 

 

НАГРАДЕНИТЕ ТЕСТОВЕ И ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ В НАЦИОНАЛНИТЕ КОНКУРСИ ЗА 7. КЛАС за учебните 2007/2008 и 2008/2009 г.


 

ПРИМЕРНИ МАТЕРИАЛИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД 7. КЛАС за учебната 2007/2008 г.

 

 

Горе