163 ОУ " Черноризец Храбър "

  СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО

2016-2020 г.

   Приета с  решение на  Педагогическия съвет  с протокол №10 /01.09.2016г.

УВОД

 

Стратегията за развитие на 163. ОУ се основава на чл. 263, ал. 1 от Закона за предучилищно и училищно образование /ЗПУО/, както и на специфичните особености на  училището

 

 1. Анализ на състоянието на училището и на външната среда

На 01.09.1991 г. със заповед РД №14-38 от 28.08.1991 г. на министъра на Народната просвета е открито 163. ОУ в ж.к. “Дружба-2”. За 25 години от съществуване си то създаде свой облик и традиции и се наложи като училище, в което работят специалисти, ангажирани с обучението и възпитанието на децата в района.

Животът в училището е добре планиран и организиран, което е условие за успешна работа и реализиране на поставените цели. В основните образователна , възпитателна и социализираща дейности училищния екип постига отлични резултати. Те са отразени в летописната книга и са свързани със средния успех на учениците по випуски, успехът им от Националните външни оценявания в четвърти и седми клас, престижните класирания на олимпиади и състезания.

Добра практика в училището е разработването и включването в национални и международни програми и проекти. Това повиши интереса към изучаването на информационни технологии, чужди езици и спорт. Работата по проектите мотивира учениците да са по-любознателни и да развиват подръчни умения, необходими в ежедневието. От месец юни 2016г. училището стана член на международна мрежа „Световен образователен форум“, а в учебния процес се използва учебната платформа „Уча се“.

Материално-техническата база се обновява и осъвременява непрекъснато, в съответствие с повишените потребности в образователния процес.

Наличната материално-техническа база, оборудването на кабинетите и спортните съоръжения, позволяват обучението и на по-голям брой ученици от тези, които учат в училището.

 

Учебна година Брой ученици Брой паралелки Педагогически персонал ПКС Непедагогически персонал
2015/2016 451 19 40 14 9
2014/2015 397 19 38 17 9
2013/2014 394 18 35 17 8
2012/2013 350 17 30 12 8

 

Вътрешни фактори Външни фактори
СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ
Квалифициран педагогически персонал.

Добър ред и организация на училищния живот.

Липса на свободни часове.

Диалогичност при разрешаване на проблемите.

Успешна реализация на план-приема на ученици.

Ефективни учебни планове, които отговарят на потребностите в XXI век.

Висока успеваемост на учениците на външно оценяване, олимпиади, конкурси.

Позитивни отношения в класовете и училищния екип.

Добър пропусквателен режим.

Финансова стабилност на училището в условията на делегиран бюджет.

Привлекателна учебна среда, отлични условия за спорт във физкултурните салони.

Осигуряване на закуска и обяд в училищния стол.

Богат избор на извънкласни дейности, организирани в училището.

Работа по международни проекти и национални програми.

Сътрудничество с родителите, /УН/.

Обзавеждане на кабинетите по природни науки, които да са съответни на изискванията за индивидуализация при изпълнение на практически задачи.

Включване на учителите в поддържаща и надграждаща квалификация.

Засилени мерки за контрол на достъпа в училищния двор .

Консултации и подкрепа за учениците и родителите, при необходимост.

Въвеждане на униформи.

Обзавеждане на кабинет по БДП и открита площадка в двора.

Използване на софтуер в учебния час.

Увеличаване броя на учениците.

Саниране на училищната сграда.

СЛАБИ СТРАНИ ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕ
Незаинтересованост на част от родителите, формални и неизчерпателни практики на комуникация.  Непредвидени обстоятелства, свързани с международната обстановка.

 

 1. СТРАТЕГИИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО НА ОУ

 

МИСИЯ

С педагогически такт, търпеливост и индивидуален подход изграждаме мотивирани, активни, знаещи и възпитани деца и ученици.

 

ВИЗИЯ

 1. 163. основно училище има собствен облик и традиции. То се развива като училище с предучилищна подготовка (5 – 6 г.) и с два етапа на основна образователна степен:
 • начален етап: 1. – 4. клас;
 • прогимназиален етап: 5. – 7. клас.
 1. Постигането на качествен образователен процес се реализира с учители, които харесват професията си и успешно прилагат стандартите на новия ЗПУО.
 2. Разработване на съвременни програми за факултативни и избираеми форми за придобиване на компетентности в съответствие с потребностите и интересите на учениците.
 3. Прилагане на различните форми на обучение, заложени в новия ЗПУО, с цел да отговорим на потребностите и да дадем достъп до образование, както и за да предотвратим преждевременно отпадане и ранно напускане на училище.
 4. Модернизиране на учебната и спортната база за постигане на заложените в нашата мисия приоритети.
 5. Изграждане на екипи от специалисти, които да осъществяват обща и допълнителна подкрепа на деца и ученици, а и родители.
 6. За поддържане на позитивен микроклимат училищната общност се ръководи от правилата на Етичен кодекс.
 7. Осъществяване на целодневна организация на учебния процес като инструмент за превенция на отпадане от училище и осигуряване на специализирана помощ при самоподготовката.
 8. Участие в международни проекти и национални програми.
 9. Изграждане на навици за здравословен начин на живот чрез медицинско обслужване и участие в програмите на ДФЗ „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ и организиране на сутрешна спортна гимнастика.
 10. Обогатяване на книжното богатство на библиотеката.
 11. Задълбочаване и разширяване на инициативите, свързани с миналото и фолклорните традиции на българите.

 

ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО

 1. Резултатите от обучението в училище да покриват изискванията на държавните образователни стандарти.
 2. Учебните часове и самоподготовката за тях са времето, в което учениците активно придобиват знания, умения и компетентности.
 3. Диалогичност между основните партньори в училищната общност – ученици, учители и родители.
 4. Висок професионализъм на педагогическия екип.
 5. Ефективна управленска дейност
 6. Добро взаимодействие с държавните и общински структури, с обществените организации, по проблемите на образованието и възпитанието на децата и учениците.
 7. Изграждане на сигурна, модерна и уютна среда за работа на целия педагогически екип.
 8. Обогатяване и утвърждаване на традиции и ритуали в училищния живот.

 

ГЛАВНА ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА

 1. ОУ да се утвърди като предпочитаното училище на територията на район „Искър“, чрез:
 • Поддържане на високо качество и ефективност на ОП;
 • Осигурява на всеки ученик на съответстващата му степен на функционална грамотност, в часовете от училищния учебен план;
 • Изграждане на естетически усет към заобикалящата го среда;
 • Развиване и поддържане на физическата работоспособност и подготовка за активен и здравословен начин на живот за членовете училищния екип;
 • Поддържане и обновяване базата в училището.

 

РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

 • Разширяване на автономността на субектите в училище;
 • Хуманизация на процеса на образование;
 • Иновативност и творчество;
 • Толерантност и позитивна етика.

 

ІІІ. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА

 

 • Средства отделегирания бюджет на училището;
 • Приходи от педагогически услуги;
 • Средства от Училищното настоятелство;
 • Благотворителни базари на учениците;
 • Проектно и програмно финансиране;
 • Дарения.

 

ІV. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ФИНАНСИРАНЕ:

 

Дейност Финансиране Срок
1. Изработване и утвърждаване на цялостна концепция за провеждане на образователния процес – учебен план и програми, Етичен кодекс, методически обединения и комисии, план-прием, целодневно обучение. Делегиран бюджет,

/ДБ/

до 15.09. на всяка година
2. Обновяване на класни стаи и кабинети. ДБ, външно финансиране септември, всяка година
3. Достъп до интернет и монтиране на мултимедия във всяка класна стая и кабинет. ДБ, НП на МОН и др. Септември, 2020 г.
4. Участие в квалификационни форми на педагогическия състав. ДБ и НП „Квалификация на педагогическите кадри“ и др. постоянен
5. Участие в програми и проекти на МОН и др.донорски организации Смесено финансиране постоянен
6. Съвместни тематични изяви с Дом на културата –  район „Искър“. Смесено финансиране постоянен
7. Организиране на благотворителни Коледни и Великденски базари Родители постоянен
8. Организиране на патронен празник и спортни празници, участия в районни и общински спортни състезания. ДБ, СО постоянен
9. Организиране на екскурзии с учебна цел Родители постоянен
10. Управление на проект по програма „Еразъм +“ Финансиране от програмата 2016–2018г.
11. Проект за дигитална класна стая ДБ, „Теленор“ 2016-2017г.

 

ГЛАВНА ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА, ПРИОРИТЕТИ ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО Ѝ
Поддържане на високо качество и ефективност на ОП.

 

1. Формиране на екип от висококвалифицирани учители

2. Провеждане на тематични ПС с цел анализиране на слабостите в успеваемостта на учениците.

3. Обмяна на добри педагогически практики в училище и извън него.

4. Липса на свободни часове.

5. Обезпечаване на процеса на обучение със съвременни средства за онагледяване и практическа дейност.

6. Използване на интерактивни методи на обучение за мотивиране на учениците за повече знания и компетентности.

7. Използване на информационните технологии в процеса на обучение по всички предмети.

8. Организиране и провеждане на вътрешноучилищни състезания, олимпиади, изложби, викторини по различни предмети.

9. Работа по образователни проекти.

10. Училищни учебни планове да са съответни на потребностите на пазара на труда.

Осигурява на всеки ученик на съответстващата му степен на функционална грамотност, в часовете от училищния учебен план.

 

1. Позитивна подкрепа и оценяване на възможностите на всеки ученик по отделните учебни предмети.

2.Степенуване на задачите за домашно и писмени изпитвания, според възможностите на всеки ученик.

3.Обогатяване и разнообразяване на извънкласните дейности и заниманията със спорт (ИУЧ, ФУЧ, ФВС).

7. Утвърждаване на традиции и символи на училището.

8. Превенция на агресията, тормоза и други негативни прояви в училищната общност.

Диалогичност между основните партньори в училищната общност – ученици, учители и родители.

 

1. Регулярна връзка между учителите и родителите.

2. Осъществяване на съвместни инициативи с ученици, учители и родители.

3. Включване на ученици и родители в разработване на проекти.

4. Прилагане на мерки за намаляване на броя на отсъствията от учебни часове.

5. Договаряне на общи изисквания към учениците, съобразно приетите правила на класа и правилниците на училището.

6. Сътрудничество с Училищно настоятелство.

Ефективна управленска дейност. 1. Планиране и контрол при постявяне на задачите.

2. Формулиране на ясни, кратки и точни указания за изпълнение на задачите.

3. Делегиране на правомощия.

4. Създаване на работни групи и комисии от педагози при решаване на казуси, разработване на правилници и др. документи.

5. Подобряване на вътрешноучилищна информационна система.

6. Създаване на партньорски взаимоотношения със синдикалните организации в училище.

Използване на различни форми за мотивиране на персонала. 1. Увеличаване на индивидуалните трудови възнаграждения на работещите в рамките на утвърдените средства в делегирания бюджет.

2. Формиране на система от морални стимули, изготвяне на Етичен кодекс.

4. Осигуряване и организиране на квалификацията на учителите според заявените от тях потребности.

5. Провеждане на тиймбилдинг и обучения на колектива, семинари и др.

Взаимодействие с  държавни и общински структури, с обществени организации 1. Създаване на ефективен Обществен съвет от активни родители и общественици.

2. Работа с НПО по различни проекти.

3. Участие в различни форми на състезания и конкурси, организирани от СО, МОН, МФВС, и др.организации.

Поддържане и обновяване базата в училището.

 

 

Изграждане на модерна учебна база чрез:

1. Саниране на училището и прилагане на мерки за енергийна ефективност.

2. Обновяване на настилката на училищния двор.

3. Естетизация на училищния двор.

4. Разработване на проекти за обогатяване на училищната МТБ.

5. Работа по привличане на спонсори.

6. Актуализиране и обогатяване на фонда на библиотеката.

7. Текущи ремонти в кабинети и класни стаи.

8. Обезпечаване на подходящо обзавеждане на кабинети и класни стаи.

 

 

 

 

 

Горе