163 ОУ " Черноризец Храбър "

История

Кратка история на 163 ОУ „Черноризец Храбър“

 

       163 ОУ е открито на 01. 09. 1991 г. със заповед на МНП. През същата учебна година на заседание на ПС от 31 март 1992 г. е решено училището да носи името на старобългарския книжовник Черноризец Храбър, а патронният празник да се отбелязва на 30 април.

        Сградата разполага с отделни корпуси за начален и среден курс, спортен комплекс – физкултурен салон и плувен басейн, открити на 15. 09. 1993 г., и богат библиотечен фонд.

        За сравнително краткото време на своето съществуване 163 ОУ успя да създаде свой облик и традиции и да се наложи като място, в което работят специалисти, ангажирани с обучението и възпитанието на децата  в района. МТБ се обновява и осъвременява непрекъснато, съгласно новите нормативни изисквания и повишените потребности в образователния процес. Освен това преподавателите, запазвайки образователните традиции и просветения български дух, непрекъснато повишават своята квалификация и се стараят да използват съвременни методи на обучение, като по този начин дават по-добра практическа подготовка и възможност за успешна житейска реализация на учениците си.

        Важен момент в училищната история е 1996 г., когато учениците от първи клас започват обучението си по план за ранно чуждоезиково обучение. Въвежда се засилено изучаване на английски, френски, руски и испански език. От същата година училището става член на клуб ООН. Учениците участват в симулативни игри за разрешаване на актуални проблеми, засягащи развитието на Европа и света.

        На 01. 11. 2001 г. се поставя началото на едно ново сътрудничество – между 163 ОУ „Черноризец Храбър“ и ОУ „Душан Радович“, град Пирот, Република Сърбия и Черна гора, целящо да повиши професионалния опит на учителите чрез обмен на информация в областта на образованието.

        Възпитаниците на нашето училище се представят успешно във всички конкурси на национално, градско и общинско равнище – история, литература, математика, биология, химия. През последните 10 години над 60% от учениците, участвали в националното състезание, организирано от училище „Фарос“, получават отлични оценки по английски език. Можем да отбележим и достойното представяне на клуба към ООН с ръководител г-н Стоилов в симулативната игра « ООН и целите на хилядолетието «.

        През 2003 / 2004 г. завоювахме 1 място в конкурса на Столична община за най-добре уреден двор.

        Проблем за колектива е фактът, че 163 ОУ се намира в сравнително краен квартал с недобре изградена инфраструктура и затруднена комуникация с централната градска част. На територията на ж.к.” Дружба-2 “ няма културни институции – кино, театър, читалище, нито големи спортни бази и съоръжения. Родителите са силно затруднени в организирането на свободното време на своите деца.

       Реалната действителност и недостатъчното финансиране ни насочи към разработване и включване в различни национални и международни проекти. От 2004 год. 163 ОУ   работи  по проекти  с училища от други държави – Франция, Словения, Румъния, а през 2008 год. двадесет и един  ученици посетиха училище в Дания. Работата по  проектите повиши интереса и мотивира учениците да изучават по-задълбочено информатика и чужди езици, тъй като придобитите знания намират пряко приложение и те могат веднага да усетят тяхната необходимост и сила в реалния живот.

        Училището създаде свои традиции в областта на спорта, изобразителното изкуство и музиката. През 2009 г. то  работи по  2 проекта,  финансирани от Европейския структурен фонд, в областта на спорта и  интеграцията на етносите. Учениците  редовно участват  в районните и градските общоучилищни игри, където отборите ни по лека атлетика, хандбал, футбол, тенис на маса, волейбол, шах печелят призови места.

      Рисунки на възпитаници на училището се намират във Франция, Румъния, Словения и Дания. Всяка година учениците участват в конкурсите, обявени от общината и националния календар за извънучилищни дейности  – направление “Изкуство” на МОМН.

         Дейността ни по популяризиране на структурите, дейностите и изискванията на ЕС и по  различни европейски образователни  програми е неразделна част от усилията на колектива на 163 ОУ “ Черноризец Храбър “ за обогатяване по по-нетрадиционен начин на знанията на учениците, за организиране на свободното им време, за приобщаването им към общоучилищния живот.

         Съвременното развитие на обществото и неблагоприятните последици от демографската криза поставиха пред нас предизвикателството за разнообразяване на учебния процес и условията за труд и отдих.

 

                                                     На нашите ученици  предлагаме:

     * Подготвителен клас с изучаване на английски език: полудневна подготовка до 14 ч. и занимания по интереси до 18 ч.

     * Първи клас – паралелки с:

          – разширено изучаване на изобразително изкуство

          – чужди езици и ИТ – Комениус Лого

     * Полуинтернатни групи / занимални / до 18 часа

       ** Пети – осми клас:

     – засилено изучаване на математика и природни науки за  подготовка на учениците за профилирани паралелки след 7 кл.

     – изучаване на ИТ

     – хуманитарна насоченост

     – компютърна графика и уеб-дизайн

При нас има:

     – Отделен корпус за начален курс

     – Много добре поддържан физкултурен салон с разнообразни фитнес уреди

     – Допълнителни занимания по интереси в извънучебно време

     – Безплатни консултации с логопед

     – Богата библиотека за деца  и родители

     – Бюфет и стол

Учениците работят по различни образователни проекти

 

За най-добрите е разработена и се прилага

Училищна система за награждаване на изявени ученици:

– Купа „Най-добър клас“

– Почетен знак, плакет, медал, грамота, книги 

Горе