163 ОУ " Черноризец Храбър "

Правилник за безопасни условия на обучение, възпитание и труд

 

      163 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”

 

        ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ

ОБУЧЕНИЕ И ТРУД

 

 

РАЗДЕЛ I

 

Общи положения:

Чл.1. С този правилник се определят изискванията за осигуряване на безопасни условия за възпитание, обучение и труд в 163 ОУ, в съответствие с нормите на действащото законодателство.

Чл.2/1/. Правилникът и установените в него норми е задължителен за всички ученици, преподаватели и служители в 163 ОУ и урежда техните права и задължения по осигуряване и контролиране на безопасни условия на възпитание, обучение и труд.

/2/. Правилникът е задължителен и за лицата, които по различни поводи се намират в сградата и прилежащите райони на 163 ОУ.

Чл.3/1/. Организацията, осигуряването и провеждането на учебно-възпитателната и трудовата дейност, както и текущата административно-управленческа дейност в 163 ОУ, конкретизират изискванията на настоящия правилник, както и персоналните отговорности за неговото изпълнение.

/2/. Нормите на Правилника са съществена част от характеристиката на длъжностите от щатно-списъчния състав на 163 ОУ.

Чл.4/1/. Отговорността за създаването на условия за спазване на мерките за безопасност на труда в учебно-възпитателния и трудовия процес в 163 ОУ и изискванията на настоящия Правилник е на административното ръководство на 163 ОУ.

/2/. Отговорността по осъществяването на постоянен и ефективен контрол по спазването на мерките за безопасни условия на възпитание, обучение и труд в 163 ОУ и на настоящия Правилник е на ръководството на училището и на педагогическия персонал.

/3/. Отговорността е лична.

 

РАЗДЕЛ II

 

 

                                                                 НОРМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ, 

                                                                                                ВЪЗПИТАНИЕ И ТРУД В 163 ОУ

 

 

I. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СГРАДАТА НА УЧИЛИЩЕТО, РАБОТНИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ И РАБОТНИТЕ МЕСТА

Чл.5. В 163 ОУ се осигурява непрекъснат контрол и се предприемат необходимите мерки за ограничаване достъпа на външни лица в сградата на училището и прилежащите му райони.

Чл.6/1/. Строго се съблюдават изискванията на противопожарните и строително-технически норми при извършване на преустройство, реконструкция и вътрешни подобрения.

/2/. С цел координация и контрол на дейностите, своевременно се уведомяват органите на ПО при 8-мо РУ ПБС.

Чл.7. Учебно-възпитателният процес в 163 ОУ се осъществява в класни стаи и кабинети.

Чл.8. Класните стаи и кабинетите като работни помещения и работни места трябва да осигуряват безопасни условия на труд и опазване здравето на работещите и учениците.

/2/. Размерите на помещенията трябва да бъдат съобразени с броя на учениците и характера на дейностите, извършвани в тях.

/3/. Класните стаи и кабинетите трябва да отговарят на изискванията на нормативните актове по безопасността и хигиената на труда и противопожарната охрана за съответната дейност, извършвана в тях.

Чл.9. Зони, работни помещения, места, оборудване или части от тях, при които съществува опасност за учениците, педагогическия и непедагогическия персонал, трябва да бъдат обозначени с установените знаци и сигнали за безопасност на труда и противопожарната охрана.

Чл.10/1/. В сградата на 163 ОУ се осигуряват пътища и изходи за евакуация при аварийни ситуации, съобразени с броя на учениците и работещите в училището, съгласно схема, утвърдена от директора и поставена на достъпни за информиране места.

/2/. Аварийните пътища и изходи се поддържат винаги свободни с оглед осигуряване на възможно най-бързото извеждане на хората в безопасна зона.

/3/. Вратите на аварийните изходи трябва да могат да се отварят отвътре навън безпрепятствено. Ключовете от тях се намират при помощник-директора и охраната, които при необходимост реагират незабавно.

Чл.11. В класните стаи, кабинетите и останалите помещения се осигурява осветление, отопление, звукоизолация /при необходимост/ съгласно нормативните документи с цел недопускане на вредно въздействие, умора и злополуки.

Чл.12/1/. Проветряването на работните помещения се извършва ежедневно в голямото междучасие, а при нужда и по-често.

/2/. В кабинетите, в които се използват вредни вещества, вентилацията се извършва в зависимост от необходимостта.

/3/. При извършване на ремонтни дейности в сградата на училището, при които се отделят вредни вещества и прах, под контрола на отговорното длъжностно лице се осигурява почистване и проветряване.

Чл.13. Повърхностите на подовете, стените и таваните на помещенията се поддържат чисти, съгласно хигиенните изисквания.

Чл. 14. Организацията на работа трябва да осигурява безопасност на всички на работните им места, по пътищата за достигане до тях и на всички други места и зони, където се извършва работа.

Чл.15. Работата в хранилищата, работилниците и складовете за съхраняване на материали се организира в съответствие с изискванията на този правилник и на специфичните изисквания на нормативните актове по безопасността на труда и противопожарната охрана.

 

II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ

Чл.16. Водоснабдителните и канализационните системи се поддържат в изправност с цел рационалното им използване по предназначение.

Чл.17. При възникнала авария или повреда на водопроводната или канализационната система или на части от тях се взимат незабавни мерки за отстраняването им.

Чл.18. Не се допуска разхищаването на питейна вода.

Чл.19. Частите на водопроводната система в помещенията се поддържат в изправност, а при опасност от нерационалното или не по предназначение използване се изолират.

Чл.20. През зимния сезон се създават условия за осигуряване на нормалното функциониране на водоснабдителната канализационна система, като при опасност от замърсяване или обледяване се действа със завишени изисквания за топлоизолацията.

 

III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РАБОТНОТО ОБОРУДВАНЕ

Чл. 21. Работното оборудване трябва да бъде съобразено със средата и помещенията, в които ще бъде използвано – пожароопасност, поражение от електрически ток, взривоопасност и др.

Чл. 22. Не се допуска до експлоатация оборудване с липсващи или в неизправност системи за контрол, защита, сигнализация и автоматизации, свързани с безопасността на работа.

Чл. 23. Работното оборудване или части от него се използва само по предназначение и при условията, за които е предвидено.

Чл. 24. На работното оборудване се поставят всички необходими знаци, предупредителни надписи и маркировка, свързани с безопасността на работещите.

Чл. 25. Всички операции, извършвани с работно оборудване или с негови части и елементи във връзка с монтаж, експлоатация, ремонт и поддържане, се изпълняват при спазване на установените организационни и технически мерки за безопасна работа.

Чл. 26. /1/. Машините и съоръженията в работните помещения на училището да са обезопасени и да се поддържат винаги в изправност.

/2/. Възникналите неизправности да се отстраняват своевременно, като авариралите съоръжения се изолират от достъп.

Чл.27. Не се допуска провеждане на учебни занятия или упражнения с необезопасени машини, съоръжения и оборудване.

 

IV. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

Чл. 28. Цялостна организация на дейностите в 163 ОУ се съобразява с изискванията на нормативните актове и предписанията за пожарна безопасност.

Чл 29. Експлоатацията на обектите, ремонтите и другите видове дейност се извършва в съответствие с изискванията за пожарна безопасност. За целта:

1. Електрическата инсталация и електрическите съоръжения се поддържат винаги в изправност. Възникнали повреди се отстраняват незабавно.

2. След приключване на учебните занятия се изключва електрозахранването от таблата на етажите.

3. Забранява се неконтролираното внасяне на леснозапалими и взривоопасни материали и уреди в сградата на училището.

4. В учебната работилница по труд и техника да не се складират опасни и леснозапалими материали в повече от необходимото.

5. В кабинети и помещения, където се работи с леснозапалими вещества и огнеопасни течности, – да се съхраняват в огнеустойчиви шкафове количества, необходими за ежедневната работа.

6. Забранено е подсилването на електрически предпазители.

7. Забранено е оставянето без наблюдение и контрол на включени уреди.

8. Забранено е внасянето и ползването на собствени електронагревателни уреди.

9. Забранено е ползването на свещи и други открити огнеизточници при спиране на електрическото захранване.

10. Забранено е паленето на огън извън указаните и оборудвани за целта места.

11. Пушенето е забранено в сградата и района на учебното заведение.

12. Противопожарните уреди се поддържат изправни. Не се допуска използването им за други цели, както и преместването им от постоянните им места.

13. а/ Заваръчни работи се извършват при спазване изискванията за безопасност на труда при заваряване и рязане на метали;

б/ При електродъгово заваряване се предприемат мерки за недопускане осветяването на хора;

в/ В помещенията с взривоопасна среда се използват инструменти, недопускащи образуването на искри.

Чл.30. При възникнал пожар:

1. Незабавно се съобщава на органите на ПО – тел. 160 и  за 08 РУПБС – ул.”Поручик Н. Бончев” № 2, телефони за връзка: 02973 26 39, 02973 26 40, 02982 52 53;

2. Сигнализира се на съответния противопожарен отряд, който присъпва незабавно към гасенето на пожара при спазване на правилата за действие съгласно инструкциите.

3. Включват се незабавно ел. звънци, ако това не представлява опасност, и с  други словесни и звукови сигнали, съгласно специфичните изисквания, се предприемат действия на евакуация.

4. Създава се организация за бързо отваряне на аварийните изходи.

5. Уведомява се ръководството на училището.

 

V. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ САНИТАРНОТО И БИТОВО ОБСЛУЖВАНЕ
 
 
 

 

Чл. 31 /1/. Територията на училището, производствените и други помещения и работните места се поддържат чисти.

/2/. Отпадъците от ежедневната работа се съхраняват в подходящи съдове и се изнасят ежедневно на определените места.

/3/. Забранено е съхраняването или натрупването на материали и отпадъци по пътищата и проходите за преминаване на хора и транспортни средства.

Чл. 32. За осигуряване спокойната дейност и личната хигиена на персонала се устройват санитарно-битови помещения съгласно изискванията на нормативните документи.

 

VI. ОСИГУРЯВАНЕ НА ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА И РАБОТНИ ОБЛЕКЛА

Чл. 33 /1/. На работещите се осигуряват необходимите лични предпазни средства и  работни облекла съгласно реда и изискванията на нормативните актове за безопасност, хигиена на труда и противопожарната охрана.

/2/. Не се допускат на работа лица, които са без изискващите се за съответния вид работа лични предпазни средства и  работни облекла и не са обучени и инструктирани за ползването им.

Чл. 34. В училището се утвърждава списък на работните места и видовете работа, за която на работещите се осигуряват лични предпазни средства и специални работни облекла, определят се вида, срока на износване и условията за използването им.

 

 

 

Горе