163 ОУ " Черноризец Храбър "

Инструктажи

   ИНСТРУКТАЖ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА В КАБИНЕТА ПО ХИМИЯ

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА В КАБИНЕТА ПО ХИМИЯ

        1.   Учениците са длъжни да изслушат внимателно инструктажа от учителя за правилното и безопасно провеждане на практичното занятие и да се разпишат в книгата за инструктажа.

        2.   По време на занятието да изпълняват и спазват с голямо внимание изискванията за безопасност и най-вече при действия, в които са ангажирани две или повече лица.

         3.   Не се допуска ученици да работят самостоятелно, без наблюдаването на учителя.

      4.  По време на учебните занятия с опити, учениците са длъжни да имат подходящо облекло и лични предпазни средства / очила, ръкавици, и други /.

         5.   При възникване на неясноти след започване на работа по опита, учениците са длъжни незабавно да поискат съвет от учителя.

         6.   Всяко повторение на опита или на други опити да става само след съгласието на учителя.

         7.   Забранява се по време на опита да се опитват на вкус и допир веществата.

         8.   Преди всеки опит да се проверява дали използваната стъклария е измита. Забранява се използването на неизмити съдове.

         9.   Забранява се хващането на реактиви с мокри или сапунени ръце.

        10.  Забранява се внасянето на храна и напитки, хранене и съхраняването им в съдове, които се употребяват в химичните опити.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ХИМИЧНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ И ТЕХНИТЕ СЪЕДИНЕНИЯ

          1.   Химичните реактиви трябва да се съхраняват в метален шкаф, който се заключва.

         2.   Всички реактиви следва да се съхраняват в пластмасови, стъклени или керамични съдове, затварящи се плътно. На съдовете трябва да са залепени етикети с названието и концентрацията на веществото. На отровните вещества се поставя надпис ”отрова” , а на горящите – ”огнеопасно” .

       3.   Химическите активните метали като натрий, калий и калций трябва да се съхраняват в стъклени шишета под петрол и добре уплътнени. При счупване на шишетата те  взаимодействат с водата, ако подът е мокър, отделяйки топлина и запалими или взривоопасни газове. Някои катализатори на полимеризацията, такива като алуминиеви cъединения от класа на алкилите, реагират и силно горят при контакт с вода.

      4.   Вземането на алкалните метали, както и техните оксиди и хидроксиди, да се извършва с пластмасови лъжички или пинсети с пластмасови краища.        

                                

  ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА ПРИ РАБОТА С КИСЕЛИНИ И ОСНОВИ

          1.   Задължително е киселините, основите и другите реактиви се съхраняват отделно.

2.   Съхраняването на киселините и основите да се извършва само в оригинална опаковка, в изправни и здрави съдове, добре и сигурно затворени и с етикети за съдържанието им.

3.   Категорично се забранява откритото съхраняване на лакоматериали, тяхното разливане по подове, допускането им в близост до горящи печки и нагревателни тела, паленето на печки с тях, допускането на пушене, палене на огън и парцали, шмиргелене, заваряване, ползване на инструменти, които образуват искри, открити лампи и др. поради голяма опасност от взривяване, възпламеняване и запалване на лесно запалителните течности, които могат да причинят пожари и тежко и съдбоносно обгаряне на учителя и учениците.

4.   В склада за съхраняване на киселините и основите е забранено да се консумират хранителни продукти и да се пие вода. В тях не се допускат външни лица и малки деца, а на входа да се поставят табели “Вход – забранен, опасно от киселини или лесно запалителни течности „. Достъп до хранилището имат само учителите по химия.

5.   Не се допуска изсипването на запалителни течности и киселини в шишета, кожуси и др. съдове, оставянето им по маси, столове, прозорци и други места. При всички случаи и след всяка еднократна употреба  да се заключват в шкафове.

6.   При работа с азотна, солна киселина и др. в кабинета е абсолютно задължително ползването на лични предпазни средства, изправни гумени ботуши, гумени ръкавици, гумени престилки, предпазен щит, очила за очите и лицето и вълнен костюм.

7.   Когато се налага разреждането на киселини с вода, те се наливат с тънка струя във водата, в никакъв случай обратно, тъй като водата се прегрява до кипене, което може да предизвика изпръскване на киселина, която може да причини изгаряне на учителя и учениците.

8.   Парите, които се образуват от киселините, са отровни, действат раздразнително на дихателните пътища, затрудняват дишането, разрушават зъбите, роговицата на очите, причиняват конюнктивити и много други.

9.   Наливането на азотна киселина или смес от азотна и сярна киселина в замърсени и мокри съдове е много опасно, тъй като от отделящата се в голямо количество топлина и образуването на газове може да се пръснат и се допуснат трудови злополуки.

10.  При обработка на метали с азотна киселина, при разливането й по пода и земята, а също при съхраняването й в открити съдове се отделя в голямо количество жълточервен газ –азотен двуокис, който е силно отровен за човека и може да доведе до смърт. Пределно допустимата концентрация на азотния двуокис е 0.005% мг/л. Отделя се и водород, който с въздуха образува експлозивни смеси.

11.  Съдовете с киселина  трябва да имат табелка или етикет с четливо обозначение за наименованията на киселините. Същите задължително да се съхраняват в специални складове. Не трябва да се поставят под прякото непосредствено въздействие на слънчеви лъчи и нагрети предмети, тъй като от налягането, което се създава от парите, съдът може да се спука.

12.  Категорично се забранява учениците да работят с концентрирани киселини и разтвори на разяждащи основи.

13.  На самостоятелна работа с химикали и лесно запалителни течности, киселини, могат да се допускат само ученици, които най-задълбочено и отговорно са обучени и инструктирани по безопасността на труда от съответните ръководители.

14.  Не се допуска на едно място да се съхраняват киселини, основи и др. леснозапалителни течности, като спирт, терпентин, камфор, бои на талаш, стърготини и др., които под действието на азотната киселина могат да се запалят и взривят; противопоказно е на едно място да се съхранява оцетната и другите киселини.

      15.  Корозивнодействащи вещества са силните киселини, основи и други вещества, които предизвикват изгаряния или раздразване на кожата, лигавиците или очите или които увреждат болшинството материали. Типични примери са: флуоро-водородна киселина, солна киселина, сярна киселина, азотна киселина, мравчена киселина и хлорна киселина. Такива материали могат да повредят контейнерите, в които се съдържат, и проникнат в атмосферата на помещенията; някои са летливи, а други агресивно реагират с влагата, органични вещества или други химични вещества. Киселинните пари могат да подложат на корозивно действие конструкциони материали и оборудване и да окажат отровно въздействие върху учениците. Такива материали трябва да се съхраняват в прохладни места, но при температура, която е значително по-висока от точката им на замръзване, тъй като веществата, като напр. оцетна киселина, могат да замръзнат при относително висока температура, да разрушат контейнера и да изтекат, когато температурата се вдигне отново над точката на замръзване.
Хлорната киселина, освен че е високо корозивна, се явява също така и мощен окислител, който може да предизвика пожар и взрив. Царската вода (Aqui regia) има три опасни свойства: (1) тя демонстрира корозивнодействащи свойства, дължащи се на солната киселина и азотната киселина; (2) тя е мощен окислител; и (3) прилагането на незначително количество топлина води до образуване на нитрозилхлорид, високо токсичен газ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА ПРИ РАБОТА С ДРУГИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА

       1.   Лесно възпламеняващи се течности / етер, бензин, ацетон / по време на провеждане на опити трябва да се поставят далеч от нагреватели, които могат да предизвикат възпламеняването им. Преливането на тези течности трябва да става над специална кювета, като не се допуска разливането им. При работа с такива течности не бива да се пуши, да се пали кибрит или запалка.

2.   При разливане на етер, бензин или други лесно запалими течности в лабораторията да се загасят  всички нагревателни уреди  и спиртни лампи, а помещението да се проветри.

3.   Категорично се забранява използването на бензин като гориво.

4.   Не бива да се пали спиртна лампа от друга горяща спиртна лампа. За избягване на взрив не се допуска изгаряне на спирта повече от 2/3 от обема на съда. Спиртните  лампи да не се гасят чрез духане, а само с капачките им.

5.   Не се допуска отварянето, разбъркването, преливането, разреждането с разтворители като бензин, ацетон, минерален терпентин и др. да се извършва на работни места. За тази цел да се използват специални за това помещения.

6.   Не се разрешава бутането, влаченето, обръщането, търкалянето на съдовете с опасни вещества до предназначението им поради опасности от пробиване, изтичане и др.

7.   Забранено е пренасянето и преливането на разяждащи и отровни химични вещества.

  ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ  НА ТРУДА ПО ВРЕМЕ НА СЪХРАНЯВАНЕ И   УНИЩОЖАВАНЕ  НА ОТРАБОТЕНИТЕ ВЕЩЕСТВА

       1.   Всички остатъци от разтвори на отровните вещества се изхвърлят или унищожават на места, посочени от учителя по време на опитите.

           2.   Забранява се директното изхвърляне в канализацията на отработените разтвори, отрови, запалителни и разяждащи вещества.

           3.   Събраните отработени вещества се събират в съдове и след неутрализацията им се излинат в канализацията.                       

     

 ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА ПО ВРЕМЕ НА ПРОИЗШЕСТВИЯ И АВАРИИ

           1.   Забранено е изливането на химични реактиви, непригодни за по-нататъшна употреба, в канализацията.

          2.   Ако в процеса на работа се разлее киселина на земята или пода, върху нея да се посипва негасена вар за пълното й неутрализиране или натриев карбонат или бикарбонат, като във всички случаи да се ползва и газова маска с дихател.

         3.   Измиването на концентрираните киселини със слаба струя вода води до повишаване на температурата, а от тук и до увеличаване количеството на отделящите газове. Затова трябва да се измиват с обилна силна струя вода.

           4.   При падането на киселина, върху която и да е част от тялото е необходимо незабавно поразеното място да се измие продължително с обилна струя вода, след което засегнатото място да се неутрализира с 1 % разтвор от сода бикарбонат или се намазва с алкална мас, вазелин или ланолин по равни части с 1 % натриев бикарбонат.

           5.   При отваряне с пари от разтворители: ацетон, бензин, терпентин, тулуол, алкохоли и други е необходимо следното:
а/ Пострадалият незабавно да се изнесе на чист въздух, прави му се изкуствено дишане, ако е необходимо, дава му се чай, кафе, кофеин и пирамидон. Ако е припаднал поднася му се да вдиша амоняк на памук, ако има силна възбуда се дава валериан.
б/ При попадане на боя или разтворители в очите да се промиват.
в/ При попадане върху кожата на втвърдители, съдържащи прекиси, пострадалото място да се измие незабавно е етилов спирт, след това с вода и сапун.
г/ При попадане в очите на втвърдители, съдържащи прекиси, незабавно да се промият с 2 % разтвор на натриев бикарбонат.
д/ При попадане в очите на втвърдители за епоксидна смола незабавно да се промият.

          6.   Необходимо е в кабинета да има запас от неутрализиращи вещества, в случай на попадане на киселини или основи върху кожата на човека или дрехите.

           7.   В химическите лаборатории  се  обзавеждат аптечки  с  необходимите медикаменти за оказване на помощ при необходимост.

           8.   При много тежки случаи незабавно да се потърси лекарска помощ.

          9. Средства за пожароизвестяване трябва да бъдат разположени в или близо до складовите помещения. Всички ученици трябва да бъдат запознати за начините за работа с пожарогасителните средства.

          10.  Абсолютно необходимо е учителят да следи за физическото и психическото състояние на учениците и при наличие на отклонение от нормалното незабавно да се потърси медицинска помощ.

               При пожар първо трябва да се изведат бързо учениците от помещението и да се повика помощ.

Горе