163.ОУ " Черноризец Храбър "

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ, СВЪРЗАНА С УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 

Уважаеми родители,
Във връзка с обявената епидемична обстановка в страната от Ковид 19 и стартирането на новата учебна година в присъствено обучение, Министерството на образованието и Министерството на здравеопазването разработиха насоки, съдържащи пакет от задължителни и препоръчителни мерки и протоколи на действие, които всяко училище следва да приложи по най-добрия начин.
В нашето училище ще бъдат приложени следните препоръчителни мерки:
1. Определяне на класна стая за всяка паралелка от начален и прогимназиален етапи.  Учениците от начален етап учат целодневно, като за всеки клас е осигурена отделна група за целодневно обучение.
Oсигурена е една група за целодневно обучение за прогимназия, която е смесена.
2. Недопускане на взаимодействие между паралелките. За тази цел  се направи различен часови график на стартиране на учебните часове. Учениците от пети и седми клас започват учебните часове в 07:30 часа, учениците от първи до четвърти клас започват в 08:00 часа. Влизането на отделните паралелки ще се осъществява през главен вход  , вход библиотека и вход -корпус А по предварителен план.
3. Специализирани кабинети ще се използват за обучението по компютърно моделиране, информационни технологии, технологии и предприемачество,  химия и човекът и природата /за провеждане на лабораторни занятия/. Часовете по физическо възпитание се провеждат предимно на открито, когато времето позволява. Физкултурен салон се ползва само при неблагоприятни климатични условия.
4. Приоритетно учениците от 5. до 7. клас ще имат блок часове по предметите, където това ползволява.
5. Тържествено откриване на новата учебна година ще има  за учениците от  подготвителен клас, първи до IV. клас /начален етап , от 9.00ч. и за V.-VII. клас ,/прогимназия/ от 10.30 часа на 15.09.2020 година. 
На 15.09. ще се  проведе  часа на класа и получаването на учебници.
Учениците да си носят раници за получаването им.
6.С цел пространствено раздалечаване на класовете, по решение на ПС с протокол 10/08.09.2020г. , шкафчетата на учениците ще се ползват след края на I. срок.
На 15.09.2020г.,  учениците от VI.-VII. клас  да носят ключовете от шкафчетата и да ги предадат на класните се ръководители.
7. Ученическият стол ще се използва на стъпаловиден график, с цел спазване на противоепидемичните изисквания.  Предстои уточняване на реда за закупуване на купони за храната и точната цена на купона. Учениците ще се хранят в стола, като спазват нужната дистанция и използват определените маси.
8.Задължително,  в общите части на училището – коридори, санитарни възли, фоайета,  учениците от всички класове   носят лични предпазни следства – маска или шлем. Учениците носят маска/шлем в класната стая по желание. Учителите от прогимназиален етап носят задължително маска или шлем, а от начален етап – по желание.
9.При наличие на заразен ученик или учител се действа съгласно протокол на Министерството на здравеопазване и инструкции на Регионалната здравна инспекция.
10. Ще се извършва нужната дезинфекция с препарати минимум два пъти дневно в класните стаи и поне 3-4 пъти в общите части на училището. Разкрива се нов  щат  за длъжност хигиенист с цел да се обхване повишеният обем на работа на хигиенистите.
Родители и външни лица в сградата на училището ще се допускат по изключение, като влизането на родители до класните стаи е напълно забранено!
Ученици с респираторни заболявания и симптоми на Ковид 19 ще бъдат връщани от училище. При поява на симптоми в училище, учениците след преглед от медицинския специалист, ще се  отделят  в игротеката на корпус А за начален етап и в топлата връзка на корпус Д, за прогимназия.
При необходимост ще се преминава към обучение в електронна среда от разстояние. За целта ще бъде използвана платформата GSuit.

Ръководството на училището

Горе