163.ОУ " Черноризец Храбър "

ПРОЕКТ № BG05M2OP001- 2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

На 16 юни 2020г. , тържествено бяха връчени Сертификати на участниците в проект № BG05M2OP001- 2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ на МОН.  Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН). В продължение на 70 учебни часа,  дванадесет  ученици от шести клас,  под ръководството на г-жа Рени Радева, Старши учител по ИТ, преминаха обучение по ключови дигитални умения за основно ниво на владеене на дигитални компетентности. Сертификатите са издадени съгласно Европейска референтна рамка за оценяване на дигитални компетентности.

При обобщаване на анкетите учениците споделят своето задоволство от проведените занимания и наученото в тях.

 

 

 

 

 

Горе