163.ОУ " Черноризец Храбър "

Конкурс за платени извънкласни дейности

163.OСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“

 

ОБЯВА ЗА КОНКУРС

 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ПЛАТЕНИ ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ЗА  УЧЕБНИТЕ  2019/2020г, 2020/2021 и 2021/2022 съгласно чл.4 от ПРАВИЛА НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА, в сила от 06.04.2017г. изменени и допълнени на 15.03.2018г.  и решение на ПС с протокол № 9/02.05.2019г. на 163. ОУ „Черноризец Храбър““.

 

I.Извънкласни дейности за учебните 2019/2020 , 2020/2021, 2021/2022  

 • футбол,
 • баскетбол,
 • шахмат,
 • айкидо,
 • карате,
 • спортни танци,
 • пиано,
 • народни танци за възрастни

II.Извънкласните дейности се осъществяват от физически и /или юридически лица, регистрирани по Търговския закон и Закона за търговския регистър, или от юридически лица с нестопанска цел, които имат за предмет в учредителния акт извършването на стопанска дейност при условията  на чл.3, ал.4 и ал.5 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с изключение на училищните настоятелства. Право да предоставят спортни услуги имат само лицензираните спортни организации и членуващите в тях спортни клубове, вписани в публичния национален регистър на Младежта и спорта.

 

III.Необходими документи за участие в конкурса-списък :

 • Заявление за участие;
 • Заверено от участника копие на документа за регистрация или единен индентификационен код /ЕИК/, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице – копие от документ за самоличност. Когато не е посочен ЕИК, участниците са длъжни да представят удостоверение за актуално състояние – оригинал или заверено копие. Участник, който е сдружение с нестопанска цел следва да представи съдебно решение за регистрация и заверено копие от устава/устройствения правилник/на дружеството;
 • Декларация на основание чл. 220, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование, че педагогическият специалист не е извършвал срещу заплащане обучение или подрепа през предходната учебна година по смисъла на чл.178, ал.1, т.2-7 и 14 и чл.187, ал.1, т.2 и 4 на ученици, с които работи училището, ако това заплащане е от името и за сметка на учениците и техните родители, включително със средства на настоятелството. Декларацията се изготвя и попълва от кандидата;
 • Валидно свидетелство за съдимост за всеки един преподавател;
 • Референции от институции или организации, доказващи качеството на определената извънкласна дейност – до 10 брой. Изискването не се прилага за новорегистирани фирми;
 • Проект за договор Приложение №1, в който се попълват данните на кандидата и се подписва от него;
 • Офертата,която трябва да съдържа:

а) Списък с имената на всички педагогически специалисти, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в училището;

б) Документи, удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическата правоспособност на преподавателите за определената извънкласна дейност – дипломи, удостоверения, сертификати и др.;

в) Документи, удостоверяващи професионалния опит на преподавателите, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в съответното училище – копия на трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, удостоверение от НОИ;

г) Програма за обучение на учениците в извънкласната дейност, която да е представена на български език;

д) Индивидуална цена на обучение на ученик за 1 астрономически час за определената извънкласна дейност;

д) Социална отговорност – процент ученици от група, които ще ползват безплатно определената извънкласна дейност;

е) Срок, за който ще бъде предоставена определената извънкласната дейност, но не по-дълъг от 3 учебни години

 

IV.Срок за подаване на документите за участие в конкурса:

от 27.05.2019г. до 31.05.2019г./ включително/, от 8.00ч. – 16.00ч.

гр.София ул. „Обиколна“ № 36, канцелария

 

V.Критерии за оценка на офертите:

 1. 1. Степен на квалификация на преподавателите, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в съответното училище, доказан с посочените в чл.9, ал.8, буква „б „ – максимален брой точки 25.

Максималният брой точки се образува по следните показатели:

 • за степен бакалавър – 5 т.
 • за степен магистър – 10 т.
 • за наличие на допълнителна професионална квалификация в областта на определената извънкласна дейност (професионално-квалификационна степен, специализирани курсове и обучения, специализации, следдипломни квалификации, доктор и др. научни степени)– 15 т.
 1. Професионален опит на преподавателите, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в съответното училище, доказан с посочените в чл.9, ал.8, б.“в“ документи –максимален брой точки 25. Максималният брой точки за професионален опит се образува като средно-аритметичен сбор от точките за професионален опит на всеки преподавател от списъка, по следните показатели:
 • при липса на професионален опит – 5т.
 • до 3 години- 15 т.
 • над 3 години -25т.

3.Програма за обучение на учениците в извънкласната дейност, която да е представена на български език-максимален брой точки – максимален брой точки 20т.

Максималният брой точки се образува по следните показатели:

а) Ясно формулирани цели и определена връзка със съдържанието на образователното направление –  10 т.

 • при несъответствие – 0 точки
 • при непълно съответствие – 5 точки
 • при пълно съответствие – 10 точки

б) Очакваните резултати са постижими за съответната възрастова група – 10 точки

 • – при несъответствие – 0 точки
 • при непълно съответствие – 5 точки
 • при пълно съответствие – 10 точки

 

4.Индивидуална цена за обучение за 1 астрономически час на ученик- -максимален брой точки 20.

Броят точки се определя по следната формула:

 

Цена на ИД =     Най- ниската предложена цена                           x 20

Цената, предложена от съответния участник

 

5.Социална отговорност- максимален брой 10т.

Максималният брой точки се образува по следните показатели:

 • 10 %, които ще ползват безплатно извънкласната дейност- 5 т.
 • 20%, които ще ползват безплатно извънкласната дейност- 10 т.

 

Максималният  брой точки по всички критерии е 100.

 

VI.Начин на провеждане на конкурса:

(1) Конкурсът се провежда по документи от комисия, която се назначава  със заповед на директора на училището.

(2) В комисията участват представители на училището, на Училищното настоятелство и/или на Обществения съвет. При отваряне на пликовете имат право да присъстват съответното физическо лице, а за юридическите лица – управителят на фирмата-кандидат, или упълномощено от него лице –за определената извънкласна дейност.. Всички документи, които се намират в плик „А“ и плик „Б“ се подписват на всяка страница от двама члена на комисията и от съответното физическо лице, а за юридическите лица – от управителя на фирмата-кандидат, или от упълномощено от него лице. Кандидат или негов представител присъстват само при отваряне на пликовете и подписване на документите. Останалата част от работата на комисията протича в закрити заседания.

(3) Контролът по изпълнение на заповедта се осъществява от директора на училището.

(4) Ако за участие в конкурса няма постъпили оферти за определената извънкласна дейност, срокът за подаване на оферти се удължава с 5 работни дни. Информацията за удължаване  на срока се поставя на видно място в сградатана училището и на интернет- страницата на училището.

(5) Ако за участие  в конкурса, и след удължаване на срока по ал. 4 няма подадени оферти или е подадена само една оферта, комисията провежда конкурса или го прекратява със заповед на директора на училището.

 

Отваряне на документите: 03.06.2019г. от 14.30 часа

 

VII.Документите за участие в конкурса се поставят в два отделни плика:

 • В плик ,,А’’се поставят документите:
 1. Списък на документите;
 2. Заявление за участие;
 3. Заверено от участника копие на документа за регистрация или единен индентификационен код /ЕИК/, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице – копие от документ за самоличност. Когато не е посочен ЕИК, участниците са длъжни да представят удостоверение за актуално състояние – оригинал или заверено копие. Участник, който е сдружение с нестопанска цел следва да представи съдебно решение за регистрация и заверено копие от устава/устройствения правилник/на дружеството;
 4. Декларация на основание чл.220, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование, че педагогическият специалист не е извършвал срещу заплащане обучение или подрепа през предходната учебна година по смисъла на чл.178, ал.1, т.2-7 и 14 и чл.187, ал.1, т.2 и 4 на ученици, с които работи училището, ако това заплащане е от името и за сметка на учениците и техните родители, включително със средства на настоятелството. Декларацията се изготвя и попълва от кандидата;
 5. Валидно свидетелство за съдимост за всеки един преподавател;
 6. Референции от институции или организации, доказващи качеството на определената извънкласна дейност – до 10 брой. Изискването не се прилага за новорегистирани фирми;
 7. Проект за договор Приложение №1,в който се попълват данните на кандидата и се подписва от него;

 

 • В плик ,,Б” с надпис ,,Оферта” се поставя попълнената оферта, която трябва да съдържа:
 1. Списък с имената на всички педагогически специалисти, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в училището;
 2. Документи, удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическата правоспособност на преподавателите за определената извънкласна дейност – дипломи, удостоверения, сертификати и др.;
 3. Документи, удостоверяващи професионалния опит на преподавателите, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в съответното училище – копия на трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, удостоверение от НОИ;
 4. Програма за обучение на учениците в извънкласната дейност, която да е представена на български език;
 5. Индивидуална цена на обучение на ученик за 1 астрономически час за определената извънкласна дейност;
 6. Социална отговорност – процент ученици от група, които ще ползват безплатно определената извънкласна дейност;
 7. Срок, за който ще бъде предоставена определената извънкласната дейност, но не по-дълъг от 3 учебни години

 

(3) Двата плика се поставят  в един голям, бял и запечатан плик, който се входира  в канцеларията на 163.ОУ „Черноризец Храбър“.

 

VIII. При подаването пликовете се номерират по реда на тяхното постъпване,  като върху всеки от тях се поставя наименованието на кандидата, определената извънкласна дейност, входящ номер, с посочени дата, месец, година и час.

 

 1. IX. Комисията не допуска до участие в конкурса кадидат, който не е представил някои от посочените документи в плик „А“.

 

 1. X. Класирането на участниците се извършва съгласно обявените критерии.

 

 1. XI. Работата на комисията приключва в двуседмичен срок след изтичане на срока за предаване на офертите (17.06.2019г.). За работата си комисията съставя протокол, който се предава на директора на училището с входящ номер.Работата на комисията и резултатите от протокола подлежат на контрол от директора на училището.

 

XII. В  срок от три дни от получаване на протокола , директорът на училището издава заповед за определяне спечелилия конкурса кандидат. В заповедта се изписват по реда на класирането всички кандидати и съответно техния брой точки, като се посочват и недопуснатите кандидати. Заповедта се връчва лично срещу подпис или с препоръчано писмо с обратна разписка на всички участници. Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК и чл.259, ал.2, т.6 от Закона за предучилищното и училищното образование След изтичане срока за обжалване директорът сключва договор със спечелилия конкурса участник. Протоколът от работата на комисията и заповедта на директора за класиране на всички участници в конкурса се обявяват на интернет-страницата на училището.

XIII. Със спечелилия кандидат се сключва договор в срок от 3 работни дни след изтичане срока за обжалване на заповедта на директора на училището съгласно Приложение №1. Договорът се сключва за срок не по-дълъг от три учебни години.

XIV. Извънкласните дейности се провеждат във време извън седмичното разписание на учебните часове, при наличие на свободна база и след съгласуване на графика за провеждане с директора на училището.

 

 1. XV. Изпълнителите, осъществяващи ИД носят отговорност за живота и здравето на учениците по време на образователната дейност в училището.

 

XVI. Родителите заплащат на съответния изпълнител цената на услугата за определената извънкласна дейност .Изпълнителят превежда на училището сумите за почасово ползване на части от имота-публична общинска собственост, съгласно Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, които са както следва:

 • цена за почасово ползване на стаи за обучение, аудиториии, зали, кабинети и др. помещения

за помещения с площ до 50 кв.м.     0,26 лв./кв.м/ за 1 астроном.час;

за помещения с площ над 50 кв.м.   0,22 лв./кв.м/за 1 астроном. час;

 

 • цена за почасово ползване на физкултурни салони

с площ до 100 кв.м. – 0,11 лв./кв.м./за 1 астроном.час;

с площ от 100кв.м. до 300 кв.м.-0.08 лв./кв.м/за 1 астроном.час;

 

Забележка: Когато в рамките на 1 /един/ месец ползването на помещенията надвишава 30 часа за една възрастова група , се заплаща цената за 30 /тридесет/ часа.

Проект-на-договор-за-педагогически-услуги

 

 

 

 

 

Горе