163.ОУ " Черноризец Храбър "

Допитване на Държавна агенция за закрила на детето

Във връзка с писмо с № 04-00-4/10.08.2018 г. от Държавна агенция за закрила на детето /ДАЗД/,  получено в  Регионалнот управление на образованието  /РУО/, София -град с вх. № РУО1-21221/10.08.2018 г., Ви уведомявам, че ДАЗД стартира разработване на нова Национална стратегия за детето. С оглед отчитане на позициите на различни обществени групи и родителски организации, ДАЗД провежда допитване „ДАЗД пита възрастните“, което е във връзка с проучване на нагласите и вижданията на родителите относно условията, в които живеят децата им и начина, по който възприемат заобикалящата ги среда.

Допитването съдържа 6 въпроса и може да бъде попълнено на :

Горе