163.ОУ " Черноризец Храбър "

Коледен театър за мъници

На 19.12.2017г., в новата игротека на училището,  се проведе занимание на групата по интереси  „Аз и сцената “ по проект  BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“.

Под ръководството на г-жа Руска Лалчева, учениците от клуба представиха драматизация на приказката „Косе Босе“ . Публика бяха децата от I. а и б класове. Вокалната група с г-н Светлин Спасов,  поздрави децата  за празниците.

Горе