163.ОУ " Черноризец Храбър "

Проект „Твоят час“

От 09.10.2017г. ,  в 163.ОУ стартира  втората година на проект BG05M2OP001-2.004-004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфичнизнания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)–фаза І .

В училището има формирани 4 групи за преодоляване на обучителните затруднения. Те са  по Български език и литература във 2. и 3. клас и по математика в 6. и 7. клас. Групите по инттереси са 10 с ученици от 1. до 7. клас.

В клуб “ Старата ракла“, учениците от 4в клас, под ръководството на г-жа Богдана Прокопова, събраха природни материали и направиха с естетически вкус и сръчност есенни пана.

Горе