163.ОУ " Черноризец Храбър "

ПОКАНА за конкурс по документи за извънкласни дейности за 2017/2018г.

На вниманието на  юридическите и физически лица,които желаят да участват  в конкурс за  извънкласни дейности в 163 ОУ.

На основание решение на СОС №136/06.04.2017г. и  решение на ПС с протокол № 6/29.05.2017г.

 

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС ЗА  ИЗВЪКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ В 163.ОУ ЗА

УЧЕБНАТА 2017/2018Г.

 ВИДОВЕ ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

  • Английски език
  • Забавна математика
  • География
  • Приложни изкуства
  • Пиано
  • Китара и др.музикални инструменти
  • Спортни танци
  • Народни танци
  • Шахмат
  • Футбол
  • Баскетбол
  • Художествена гимнастика
  • Тенис на корт
  • Айкидо
  • Лека атлетика
  • Карате

 

 1. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА
  • Списък на документите, съдържащи се в офертата;
  • Заявление за участие;
  • Заверено от участника копие на документа за регистрация или идентификационен код /ЕИК/, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице- копие от документ за самоличност. Когато е посочен ЕИК, участниците са длъжни да посочат удостоверение за актуално състояние- оригинал или заверено копие. Участник, който е сдружение с нестопанска цел следва да представи съдебно решение за регистрация и заверено копие от устава/ устройствен правилник/ на дружеството;
  • Декларация, че няма конфликт на интереси между кандидата и за институцията, за която се кандидатства;
  • Валидно свидетелство за съдимост за всеки един преподавател;
  • Документ от психодиспансер за всеки един преподавател;
  • Документи удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическа правоспособност на кандидата;
  • Референции,доказващи качеството на услугата- максимум 15 на брой. Изискването не се прилага за новорегистрирани фирми;
  • Проект на договор/Приложение № 1/, в който се попълват данните на кандидата и се подписват от него;
  • Оферта, която трябва да съдържа:

А) Документи, удостоверяващи квалификацията на преподавателите;

Б) Документи, удостоверяващи професионалния опит на кандидата в предлаганата област на извънкласната дейност;

В) Програма за обучение на учениците в извънкласната дейност;

Г) Индивидуална цена за обучение на ученик;

Д) Социална отговорност – процент ученици от група, които ще ползват безплатно извънкласните дейности;

Е) Срок, за който ще бъде предоставена извънкласната дейност.

3.СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ –

От   19.06.2017г до 31.08.2017г., в канцеларията на 163.ОУ, от 8.00ч. до 15.30ч., всеки работен ден.

4.КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

4.1 Степен на квалификация на преподавателите, доказано със съответните документи/дипломи, сертификати, удостоверения и др./ – максимален брой точки 25. Максималният брой точки се образува по следните показатели:

– за степен бакалавър – 5т.

– за степен магистър – 10 т.

– за наличие на допълнителна професионална квалификация в областта на предлаганата извънкласна дейност – 15т.

Максималният брой точки по този критерий е сбор от точките за степен на образование и допълнителна професионална квалификация.

4.2 Професионален опит в предлаганата извънкласна дейност, доказан със съответните документи – максимален брой точки 15. Максималният брой точки за професионален опит се образува по следните показатели:

– до 3 години – 10т.

– над 3 години – 15т.

4.3 Програма за обучение на учениците – максимален брой точки 30. Максималният брой точки се образува по следните показатели:

– програма за обучение на учениците, която не е сертифицирана – 15т.

– програма за обучение, която осигурява на учениците сертификат за завършен курс на обучение – 30т. .

4.4 Индивидуална цена за обучение на ученик – максимален брой точки 20.

            Броят точки се определя по следната формула:

            Брой точки = Най-ниската предложена цена                              ×  20

                                     Цената, предложена в офертата на участника

4.5 Социална отговорност – максимален брой точки 10. Максималният брой точки се образува по следните показатели:

– до 10 %, които ще ползват безплатно ИД – 4т.;

– до 20%, които ще ползват безплатно ИД – 7т.;

– над 20%, които ще ползват безплатно ИД – 10т.;

 Максималният брой точки по всички критерии е 100.

 1. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

5.1 Конкурсът се провежда по документи от комисия, която се назначава със заповед на директора на училището;

5.2 В комисията могат да участват представители на Училищното настоятрелство и/или Представители на Обществения съвет;

5.3 Контролът по изпълнение на заповедта се осъществява от директора на училището;

5.4 Конкурсът се провежда след представяне на минимум две оферти;

5.5 Ако за участие в конкурса няма постъпили оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти се удълвава с 15 дни. Информацията за удължаване на срока се поставя на видно място в сградата и интернет-страницата на училището.

5.6 Ако за участие в конкурса и след удължаване на срока по (5.5) няма подадени оферти или е подадена само една оферта, комисията провежда конкурса или го прекратява със заповед на директора на училището.

Катя Дойнова

Директор на 163.ОУ

Проект на договор за педагогически услуги

 

Горе