163 ОУ " Черноризец Храбър "

ПОКАНА за конкурс по документи за извънкласни дейности за 2017/2018г.

На вниманието на  юридическите и физически лица,които желаят да участват  в конкурс за  извънкласни дейности в 163 ОУ.

На основание решение на СОС №136/06.04.2017г. и  решение на ПС с протокол № 6/29.05.2017г.

 

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС ЗА  ИЗВЪКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ В 163.ОУ ЗА

УЧЕБНАТА 2017/2018Г.

 ВИДОВЕ ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

  • Английски език
  • Забавна математика
  • География
  • Приложни изкуства
  • Пиано
  • Китара и др.музикални инструменти
  • Спортни танци
  • Народни танци
  • Шахмат
  • Футбол
  • Баскетбол
  • Художествена гимнастика
  • Тенис на корт
  • Айкидо
  • Лека атлетика
  • Карате

 

 1. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА
  • Списък на документите, съдържащи се в офертата;
  • Заявление за участие;
  • Заверено от участника копие на документа за регистрация или идентификационен код /ЕИК/, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице- копие от документ за самоличност. Когато е посочен ЕИК, участниците са длъжни да посочат удостоверение за актуално състояние- оригинал или заверено копие. Участник, който е сдружение с нестопанска цел следва да представи съдебно решение за регистрация и заверено копие от устава/ устройствен правилник/ на дружеството;
  • Декларация, че няма конфликт на интереси между кандидата и за институцията, за която се кандидатства;
  • Валидно свидетелство за съдимост за всеки един преподавател;
  • Документ от психодиспансер за всеки един преподавател;
  • Документи удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическа правоспособност на кандидата;
  • Референции,доказващи качеството на услугата- максимум 15 на брой. Изискването не се прилага за новорегистрирани фирми;
  • Проект на договор/Приложение № 1/, в който се попълват данните на кандидата и се подписват от него;
  • Оферта, която трябва да съдържа:

А) Документи, удостоверяващи квалификацията на преподавателите;

Б) Документи, удостоверяващи професионалния опит на кандидата в предлаганата област на извънкласната дейност;

В) Програма за обучение на учениците в извънкласната дейност;

Г) Индивидуална цена за обучение на ученик;

Д) Социална отговорност – процент ученици от група, които ще ползват безплатно извънкласните дейности;

Е) Срок, за който ще бъде предоставена извънкласната дейност.

3.СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ –

От   19.06.2017г до 31.08.2017г., в канцеларията на 163.ОУ, от 8.00ч. до 15.30ч., всеки работен ден.

4.КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

4.1 Степен на квалификация на преподавателите, доказано със съответните документи/дипломи, сертификати, удостоверения и др./ – максимален брой точки 25. Максималният брой точки се образува по следните показатели:

– за степен бакалавър – 5т.

– за степен магистър – 10 т.

– за наличие на допълнителна професионална квалификация в областта на предлаганата извънкласна дейност – 15т.

Максималният брой точки по този критерий е сбор от точките за степен на образование и допълнителна професионална квалификация.

4.2 Професионален опит в предлаганата извънкласна дейност, доказан със съответните документи – максимален брой точки 15. Максималният брой точки за професионален опит се образува по следните показатели:

– до 3 години – 10т.

– над 3 години – 15т.

4.3 Програма за обучение на учениците – максимален брой точки 30. Максималният брой точки се образува по следните показатели:

– програма за обучение на учениците, която не е сертифицирана – 15т.

– програма за обучение, която осигурява на учениците сертификат за завършен курс на обучение – 30т. .

4.4 Индивидуална цена за обучение на ученик – максимален брой точки 20.

            Броят точки се определя по следната формула:

            Брой точки = Най-ниската предложена цена                              ×  20

                                     Цената, предложена в офертата на участника

4.5 Социална отговорност – максимален брой точки 10. Максималният брой точки се образува по следните показатели:

– до 10 %, които ще ползват безплатно ИД – 4т.;

– до 20%, които ще ползват безплатно ИД – 7т.;

– над 20%, които ще ползват безплатно ИД – 10т.;

 Максималният брой точки по всички критерии е 100.

 1. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

5.1 Конкурсът се провежда по документи от комисия, която се назначава със заповед на директора на училището;

5.2 В комисията могат да участват представители на Училищното настоятрелство и/или Представители на Обществения съвет;

5.3 Контролът по изпълнение на заповедта се осъществява от директора на училището;

5.4 Конкурсът се провежда след представяне на минимум две оферти;

5.5 Ако за участие в конкурса няма постъпили оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти се удълвава с 15 дни. Информацията за удължаване на срока се поставя на видно място в сградата и интернет-страницата на училището.

5.6 Ако за участие в конкурса и след удължаване на срока по (5.5) няма подадени оферти или е подадена само една оферта, комисията провежда конкурса или го прекратява със заповед на директора на училището.

Катя Дойнова

Директор на 163.ОУ

Проект на договор за педагогически услуги

 

Comments

Отговори

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Горе