163.ОУ " Черноризец Храбър "

Заповед за прием на ученици в първи клас и подготвителните групи за учебната 2016/2017г.

163. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР “

ЗАПОВЕД № 503- Б / 24. 02. 2016г.

Относно: Ред за приемане на ученици в първи клас.
На основание чл. 147 ал.1, т.1 и т.9 от Правилника за приложение на закона за народната просвета и решение на Педагогическия съвет с протокол №3 / 28.01.2016г.

ОПРЕДЕЛЯМ

1. План прием за подготвителен клас- 2 групи
1. Целодневна група 5 годишни -1група
2. Полудневна група 6 годишни -1 група
3. Вариант – смесена група с целодневно обучение
2. План прием за първи клас – 5 паралелки
3. График на дейностите:
3.1 Приемане на молби за бъдещи първокласници: 04.01.2016г. -30.05.2016г.
3.2 Дeн на отворените врати- 26.03.2016г./събота/ от 10.15ч.
3.3 На 03.06.2016г. в 17.00ч. се обявяват списъците с класираните ученици.
3.3 Записване на децата в първи клас /срещу оригинала на удостоверението за училищна готовност/ 06.06.2016-07.06 . 2016г.
3.4 Свободните след първото класиране места да се обявят на 08.06.2015 г. до 17.30 часа. За свободни се считат местата, необходими за достигане на максималния брой ученици в паралелка, обявен от училището, но не повече от 24 ученици в паралелка. В случай на класиране на близнак, другият може да бъде приет над посочения за максимален брой ученици.
3.5 Попълването на свободните места да бъде извършено на 09.06.2016 г. и 10.06.2016 г.
3.6 На 13.06.2016 г. се обявят останалите свободни места, като попълването им се извършва в срок до 15.09.2016 г.
3.7 Обща родителска среща за записаните първокласници до 14.06.2016г.
3.8 Разпределение на учениците по класове – до 12.09.2016г.
3.9 Родителска среща по класове – до 12.09.2016г.
4. Критерии за подбор:
4.1. В училището се записват всички деца, на които в срок до 07.06.2016 г. е подаден оригинала на удостоверението за училищна готовност.
4.2. В училището се записват първокласници и след този срок, ако има свободни места.

Заповедта се свежда до знанието на педагогическия колектив по електронната поща. Тя се окачва на таблото за информация за родители и се качва на сайта на училището.

Катя Дойнова
Директор на 163. ОУ

Горе