163.ОУ " Черноризец Храбър "

Откриване на процедура за договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка

Във връзка с доставката на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата / учениците в подготвителната група и /или от първи до седми клас по класове и учебни предмети за учебната 2014/2015г. в 163 ОУ, е открита процедура за договаряне.

Приложено:

1.Протокол от педагогическия съвет за избор на учебници и помагала Protokol_PS

2.Заповед на директора за откриване на процедура   Zapowed

3.Решение за откриване на процедура в Агенцията за обществени поръчки  AOP

Горе